لیست ژورنال های isi 2018

لیست ژورنال های isi 2018 | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان .............

پایگاه داده‌های web of science یکی از معتبرترین پایگاه‎‌های داده علمی است که سالانه لیستی از ژورنال‌های مورد تایید خود را منتشر می‌کند و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. مجلاتی که به تایید این پایگاه رسیده باشند تحت عنوان مجلات isi یاد می‌شوند و دارای اعتبار علمی بسیار بالایی خواهند بود. به مقالات چاپ شده در این مجلات نیز مقالات isi می‌گویند و در صورتی که محقق یا نویسنده‌ای بتواند مقاله خود را در یکی از این ژورنال‌ها به چاپ برساند، اعتبار علمی بالایی برای خود و نوشته خود کسب خواهد کرد. لیست ژورنال‌های مورد تایید این پایگاه سالانه به روز رسانی می‌شود و ژورنال‌های جدیدی به این لیست افزوده می‌شود. در ادامه لیست ژورنال های 2018 isi را که توسط isiindexing منتشر شده است، در اختیار شما قرار می‌دهیم:

لیست ژورنال های 2018 در سال 2018 به واسطه پایگاه web of science در اختیار محققین قرار داده شده است. مقالات چاپ شده در این ژورنال‌ها مقالات isi هستند.
لیست ژورنال های 2018 در سال 2018 به واسطه پایگاه web of science در اختیار محققین قرار داده شده است. مقالات چاپ شده در این ژورنال‌ها مقالات isi هستند.
لیست ژورنال های 2018 isi
نام مجله: GLOBUS : AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND IT
شماره ISSN: 0975-721X
نمره ایمپکت فاکتور: 100 (2017) 2.341 (2018)
نام ناشر: Dr PK Agarwal
نام مجله: NATURE ENVIRONMENT AND POLLUTION TECHNOLOGY
شماره ISSN: 0972 6268
نمره ایمپکت فاکتور: 621 (2013) 1.817 (2014) 2.095 (2015) 1.953 (2016) 2.236 (2018)
نام ناشر: Technoscience Publications
نام مجله: LABYRINTH: AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR PHILOSOPHY, VALUE THEORY AND SOCIOCULTURAL HERMENEUTICS
شماره ISSN: 1561-8927
نمره ایمپکت فاکتور: 484(2017) 2.153 (2018)
نام ناشر: Axia Academic Publishers
نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL COMBINATORICS
شماره ISSN: 1937-1055
نمره ایمپکت فاکتور: 416(2014 1.235 (2013) 1.659 (2015) 1.730 (2016) 1.743 (2017) 1.972 (2018)
نام ناشر: The MADIS of Chinese Academy of Sciences
نام مجله: SUMEDHA JOURNAL OF MANAGEMENT
شماره ISSN: 2322-0449
نمره ایمپکت فاکتور: 332(2018)
نام ناشر: Dr A Kotishwar
نام مجله: ZA�TITA MATERIJALA
شماره ISSN: 2466-2585
نمره ایمپکت فاکتور: 259(2017) 1.366 (2018)
نام ناشر: In�enjersko dru�tvo za koroziju
نام مجله: ECONOMICS & EDUCATION
شماره ISSN: 2592-8236
نمره ایمپکت فاکتور: 251(2018)
نام ناشر: ISMA University
نام مجله: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI SPSYAL BILIMLER ENSTITUSU DERGISI
شماره ISSN: 1304-6373
نمره ایمپکت فاکتور: 235(2017) 1.694 (2018)
نام ناشر: Suleyman Demirel Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu
نام مجله: TURKISH JOURNAL OF CLINICS AND LABORATORY
شماره ISSN: 2149-8296
نمره ایمپکت فاکتور: 182(2018)
نام ناشر: DNT Ortadogu Yayincilik AS
نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND REVIEWS
شماره ISSN: 2279-0543
نمره ایمپکت فاکتور: 122(2015) 0.935(2014) 1.336 (2013) 1.536 (2018)
نام ناشر: IJSRR Editorial Board
نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE & APPLIED BIOSCIENCE (IJPAB)
شماره ISSN: 2320-7051
نمره ایمپکت فاکتور: 106(2014) 1.215(2016) 1.425 (2017) 1.638 (2018)
نام ناشر: Vital Biotech, Kota
نام مجله: HUMAN RESEARCH IN REHABILITATION
شماره ISSN: 2232-996X
نمره ایمپکت فاکتور: 003(2014) 0.876(2013) 1.224 (2015) 1.311 (2016) 1.326 (2017) 1.584 (2018)
نام ناشر: Institute for Human Rehabilitation
نام مجله: MORESHET ISRAEL – A JOURNAL FOR THE STUDY OF JUDAISM, ZIONISM AND ERETZ-ISRAEL
شماره ISSN: 5251-4810
نمره ایمپکت فاکتور: 861(2018)
نام ناشر: Ariel University
نام مجله: REVISTA DE DIVULGAçãO CIENTíFICA SENA AIRES
شماره ISSN: 2179-0981
نمره ایمپکت فاکتور: 852(2017) 1.021(2018)
نام ناشر: Faculty of Sciences and Education Sena Aires
نام مجله: مجلة الاطروحة العلمية المحكمة / العلوم الصرفة
شماره ISSN: 2518-0606
نمره ایمپکت فاکتور: 805(2015) 1.242(2017) 1.533 (2018)
نام ناشر: دار الاطروحة للنشر العلمي
نام مجله: TAYR QUARTERLY
شماره ISSN: 2382-2872
نمره ایمپکت فاکتور: 805(2015) 1.242(2017) 1.533 (2018)
نام ناشر: Tunisian Association of Young Researchers (TAYR)
نام مجله: JOURNAL OF CHEMICAL, BIOLOGICAL AND PHYSICAL SCIENCES
شماره ISSN: E- ISSN: 2249 ?1929
نمره ایمپکت فاکتور: 703(2013) 1.082(2014) 1.310 (2015) 1.457 (2017) 1.763 (2018)
نام ناشر: Scientific and Academic Association
نام مجله: AL-AZHAAR
شماره ISSN: 2519-6707
نمره ایمپکت فاکتور: 695(2016) 0.726(2017) 1.027 (2018)
نام ناشر: The Agriculture University Peshawar,Pakistan
نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN AND HERBAL CHEMISTRY
شماره ISSN: 2278-3229
نمره ایمپکت فاکتور: 652(2013) 0.764(2014) 1.003 (2015) 1.562 (2017) 1.793 (2018)
نام ناشر: Scientific and Academic Publication House
نام مجله: TRANSACTIONS ON MACHINE LEARNING AND DATA MINING
شماره ISSN: 1865-6781
نمره ایمپکت فاکتور: 612(2015) 0.762(2016) 0.922 (2017) 1.264 (2018)
نام ناشر: ibai publishing Prof. Dr. Petra Perner
نام مجله: TRANSACTIONS ON CASE-BASED REASONING
شماره ISSN: 1867-366X
نمره ایمپکت فاکتور: 574(2015) 0.741(2016) 0.948 (2017) 1.112 (2018)
نام ناشر: ibai publishing Prof. Dr. Petra Perner
نام مجله: GEN TEFL JOURNAL
شماره ISSN: 520 209X
نمره ایمپکت فاکتور: 572(2017) 0.862(2018)
نام ناشر: GEN TEFL
نام مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH SCHOLARS
شماره ISSN: 2521-3547
نمره ایمپکت فاکتور: 561(2017) 0.736(2018)
نام ناشر: Business Research Consultants
نام مجله: TRANSACTIONS ON MASS-DATA ANALYSIS OF IMAGES AND SIGNALS
شماره ISSN: 1868-6451
نمره ایمپکت فاکتور: 533(2015) 0.813(2016) 0.975 (2017) 1.156 (2018)
نام ناشر: ibai publishing Prof. Dr. Petra Perner
نام مجله: INTERNATIONAL REVIEW OF BASIC AND APPLIED SCIENCES
شماره ISSN: 2308-7056
نمره ایمپکت فاکتور: 491(2013) 0.521(2014) 0.930 (2015) 1.200 (2016) 1.521 (2017) 1.736 (2018)
نام ناشر: Academy of IRMBR
نام مجله: INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND BUSINESS RESEARCH
شماره ISSN: 2306-9007
نمره ایمپکت فاکتور: 470(2013) 0.761(2014) 1.320 (2015) 1.800 (2016) 2.125 (2017) 2.471 (2018)
نام ناشر: Academy of IRMBR
نام مجله: INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL SCIENCES
شماره ISSN: 2309-0081
نمره ایمپکت فاکتور: 326(2013) 0.573(2014) 1.120 (2015) 1.400 (2016) 1.734 (2017) 1.981 (2018)
نام ناشر: Academy of IRMBR
نام مجله: INTERNATIONAL REVIEW OF ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES (IRECS)
شماره ISSN: 2409-3580
نمره ایمپکت فاکتور: 217(2018)
نام ناشر: Academy of IRMBR
نام مجله: A ENGENHARIA DE PRODUçãO NA CONTEMPORANEIDADE
شماره ISSN: 978-85-85107-99-4
نمره ایمپکت فاکتور: 216(2017) 0.637 (2018)
نام ناشر: Antonella Carvalho de Oliveira
در صورتی که مجله‌ای در لیست ژورنال های isi 2018 قابل مشاهده نیست، لطفاٌ نام مجله مورد نظر را بفرمایید تا به این لیست اضافه کنیم.

مطالب پیشنهادی :
پایان نامه مهندسی مواد و موضاعات انجام شده

 در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان
تلفن های مشاوره:09199631325
09353132500

افزودن یک دیدگاه