چگونه p-values مقاله را گزارش کنیم؟

چگونه p-values مقاله را گزارش کنیم؟ | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان

چگونه p-values مقاله را گزارش کنیم؟

نگارش مقاله نیز مانند نگارش پایان نامه، دارای یک سری اصول و قواعدی می باشد که در مجلات مختلف دارای تعریف مشخصی برای خود می باشد و بایستی بر اساس آن نوشته شود. اگر مقاله ای فاقد این اصول درست و استانداردهای اولیه باشد، هرگز از سوی مجله پذیرفته نخواهد شد (بیشتر بخوانید: آموزش گام به گام مقاله نویسی). از جمله مهم ترین بخش‌های مقاله ، نگارش بخش نتایج و یافته‌هاست. در بخش یافته‌ها برحسب آزمون‌های آماری که برای آنالیز داده ها استفاده می شوند، ذکر p values از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطلب قصد داریم به آشنایی با روش صحیح گزارش p-values در مقالات بپردازیم.

روش صحیح ارائه p-values در مقاله علمی
عموماً p-values به خواننده مقاله اطلاعاتی درباره تفاوت‌های گروه‌ها، ارتباط بین متغیرها و موارد مشابه ارائه می‌‌دهد و وجود آن به این خاطر است که مشخص شود آیا این تفاوت‌‌ها و ارتباطات بین افراد و متغیرها برحسب شانس و تصادف بوده یا برحسب مداخلات انجام شده و ماهیت متغیرهای پژوهش می‌باشد. برحسب رهنمودهای آماری مختلف، نگارنده مقاله می‌بایست p-values را برای هر تغییر، تفاوت و یا ارتباط با استفاده از اصطلاح “معناداری” ذکر نماید. سطح معناداری معمولاً بین ۰/۰۱ ، ۰/۰۵ و ۰/۰۰۱ است و توصیه می‌شود که هر یک از این سطوح معناداری در بخش روش‌ شناسی مقاله ذکر گردد. برای مثال می‌توانید در یک جمله مانند “سطح معناداری در این پژوهش برابر با ۰/۰۵ در نظر گرفته شد” آن را ذکر کنید. طبیعی است که اگر این سطح را در سطح ۰/۰۱ یا ۰/۰۰۱ در نظر بگیرید می‌بایست همین سطح را ذکر کنید.

با اینحال، p-values به خواننده مقاله درباره میزان اثر و قدرت آن، میزان تغییرات و یا قدرت رابطه بین متغیرها مفهومی منتقل نمی‌نماید و بنابرانی نویسنده مقاله نباید به ذکر میزان p-values در مقاله خود بسنده کند. بهتر است شما میزان t، f یا r را برای آزمونهای تی، تحلیل‌های ورایانس و کواریانس و همبستگی و رگرسیون را نیز در کنار میزان p-values ذکر نمایید.

برای مثال، پژوهشی اذعان می‌دارد که بین متغیرهای اضطراب و رضایت شغلی رابطه معناداری بدست آمده است (۰/۰۵>p). در اینجا شما به خوانندگان مقاله مطرح می‌کنید که شواهد کافی برای رابطه این دو متغیر پیدا کرده‌اید و ارزش p نیز نشان می‌دهد این رابطه بر اساس شانس و تصادف نبوده است. در این گزارش نقصی که وجود دارد اینست که شما به خوانندگان خود درباره منفی یا مثبت بودن رابطه این دو متغیر و میزان قدرت این رابطه اطلاعات خاصی ارایه نداده‌اید. پس بهتر است میزان رابطه بدست آمده را نیز اشاره نمایید؛ برای مثال بنویسید”میزان r حاصل از همبستگی بین رضایت شغلی و اضطراب برابر با ۰/۷۸ – بدست آمد و این میزان به لحاظ آماری معنادار بود(۰/۰۵>p).

بسیاری از نویسندگان در گزارش ارزش p میزان دقیق آن را می‌نویسند. برای مثال، فرض کنید پژوهشی انجام داده‌اید و در آن سطح معناداری را ۰/۰۵ در نظر گرفته‌اید؛ مقدار p برابر با ۰/۰۳ آمده و شما آنرا اینگونه گزارش کرده‌اید: ۰/۰۳=p. این نحوه از گزارش اشتباه است و بسیاری از مقالات آن را قبول ندارند. در این مورد اشتراک نظر بین اساتید آماری این است که مقدار p را کوچکتر یا بزرگتر از ۰/۰۵، ۰/۰۱ و ۰/۰۰۱ گزارش نمایید. در این مثال بهتر است اینگونه بنویسید: ۰/۰۵>p زیرا ۰/۰۳ کوچکتر از ۰/۰۵ می‌باشد.


در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید | پایان نامه ارزان
تلفن های مشاوره:09199631325
09353132500

افزودن یک دیدگاه