نمره Q1 تا Q4 | رتبه بندی مجلات Scopus و JCR

راهنمای جامع آموزش جستجوی مقاله در سایت نورمگز | در صورت نیاز به مشاوره و انجام پایان نامه دکترا و ارشد با ما در اتباط باشید .........

نمره Q1 تا Q4 | رتبه بندی مجلات Scopus و JCR

نمرات Q1 تا Q4 هم برای مجلات JCR و ISI و هم برای مجلات Scopus اسکوپوس قابل محاسبه است و در گزارشات هر ساله توسط اسکوپوس و ISI گزارش می شود.
کیو یک یا Q1= نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء 25 درصد برتر یک مقوله موضوعی قرار دارد (چارک اول).
کیو دو یا Q2 = نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه میانی یعنی 25 تا 50 درصد یک مقوله موضوعی قرار دارد (چارک دوم)
کیو سه یا Q3= نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه میانی به سمت پایین یعنی 50 تا 75 درصد یک مقوله موضوعی قرار دارد (چارک سوم).
کیو چهار یا Q4 = نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه، جزء طبقه پایین یعنی 25 درصد انتهایی یک مقوله موضوعی قرار دارد (چارک آخر).
فهرست مجلات کیو 1 Q1، کیو 2 Q2، کیو سه Q3، کیو چهار Q4 در پایگاه اسکوپوس Scopus بر حسب این رتبه بندی، در سایت سای مگو scimagojr قابل مشاهده است
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
فهرست مجلات JCR با نمایه های کیو 1 Q1، کیو 2 Q2، کیو سه Q3، کیو چهار Q4 هم در سایت web of science و هم در گزارشات سالانه JCR قابل مشاهده است
http://apps.webofknowledge.com/

افزودن یک دیدگاه